Array Budownictwo pasywne - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Różnicą w stosunku do tego, jakie istnieją w Polsce formy ochrony przyrody do form w całej Unii Europejskiej jest sposób, w jaki ustala …

  • W dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, obchodzony jest on już w ponad 100 krajach, a początek miał miejsce w roku 1972. …

  • Jak co pół roku do końca stycznia 2010 r., jeżeli jesteś podmiotem korzystającym gospodarczo ze środowiska, jesteś zobowiązany do tego, …

Budownictwo pasywne

Środowisko Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku nastąpił wielki powrót do ekologii i dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Wraz z końcem zimnej wojny świat zwrócił swoją uwagę na zagrożenia, które wynikają z zanieczyszczenia i dewastacji środowiska, co powoduje nadmierne zatrucie środowiska. Coraz częściej zaczęto przyjmować ekorozwój, jako nadrzędną ideę, która wytycza nowe perspektywy do dążenia i działania państw na całej planecie. Idea ta oznacza na forum międzynarodowym równoległą realizację trzech grup celów, którymi są cele społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Wspólnota Europejska stwierdziła, że profesjonalna działalność, która jest związana z budownictwem jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za to jak wygląda standard środowiska naturalnego w skali całej planety. Obecnie w Europie budynki buduje się bez uwzględnienia pasywności, w takiej formie pochłaniają około 40% wykorzystywanej energii. Zużycie energii wykazuje stadium wzrostu wraz ze wzrostem poziomu życia, z którym związane jest powszechne korzystanie z klimatyzatorów i ogrzewania. Stały wzrost zużycia energii głównie przez budynki mieszkalne oraz firmy prowadzi do coraz większej emisji dwutlenku węgla przez ten sektor, a w konsekwencji powoduje to efekt cieplarniany, co nie jest bez znaczenia dla naszej planety i do podejścia ekologicznego. Odpowiedzią na to, jak niekorzystny jest stan rzeczy jest optymalizacja technologiczna, oraz poprawa efektywności wykorzystania zasobów przyrody a także wpływ na to, że ograniczona zostanie ilość odpadów. W związku z tym dążenie do zmniejszenia zużycia paliw przyczyniało się z kolei do tego, że nastąpił powrót do realizacji budynków, które mają niższe potrzeby energetyczne. Owocem tego myślenia stało się budownictwo pasywne. Korzyści środowiskowe, które wiążą się z niższym zapotrzebowaniem na energię, przez co zmniejszona zostaje eksploatacja paliw kopalnych oraz związana z nią redukcja emisji gazów cieplarnianych, przez co mamy mniejsze zatrucie środowiska. Dokonano, więc porównania obciążenia środowiska, które wynika z użytkowania jednorodzinnego domu pasywnego i odpowiadającego mu wielkością jednorodzinnego domu budowanego metodą konwencjonalną. Obciążenie, jakie niesione jest dla środowiska, a które wiąże się z użytkowaniem domu jest zobrazowane, jako bilans energetyczny. Bilans energetyczny to szacunkowe zestawienie zarówno zysków jak i strat termoenergetycznych, które wykonane zostało podczas eksploatacji budynków. Analiza porównawcza opiera się na bilansie, które zostało opracowane w Pakiecie Wstępnego Projektowania Domów Pasywnych. Główną cechą różnicującą porównywane domy pasywne i budowane metodą konwencjonalną jest ich architektura, która ma istotny wpływ na bilans energetyczny. Powierzchnia powłoki zewnętrznej domu pasywnego jest większa niż powierzchnia domu budowanego metodą konwencjonalną. Budowa domów metodą pasywną jest, więc bardzo waż na dla ochrony środowiska, powoduje mniejsze zatrucie środowiska poprzez zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Tagi: energia,bilans,budynek | Podział strony