Array gospodarka - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • W ramach szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska, który obejmuje teraźniejszy okres, jedna z siedmiu r…

  • Aby wiedzieć co przyniesie przyszłość w temacie środowiska naturalnego naszej planety trzeba się się zastanowić jaką mamy przeszłość w t…

  • Zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii są już mocno długowiekowe. Jednakże dopiero nastanie wieku dwudziestego to właściwy rozkwit…

gospodarka

Dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie ochrony środowiska
W ramach szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska, który obejmuje teraźniejszy okres, jedna z siedmiu realizowanych strategii dotyczy składowania odpadów. Strategia tematyczna w sprawie recyklingu odpadów i zapobieganiu tym samym zatruciu środowiska zakłada minimalizowanie ilości odpadów, a także zagospodarowania powstałych poprzez kompostowanie, odzysk energetyczny, a także stosowania ich, jako surowce wtórne, a w ostatniej kolejności kierowane na składowisko. Istotnym celem tej strategii jest zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zły wpływ na naszą planetę. Odpady stają się problemem nie tylko lokalnym, ale również międzynarodowym, dlatego wymagają nie tylko lokalnych, ale również międzynarodowych regulacji. Ogólne zasady dotyczące skutecznego systemu gospodarowania odpadami są określone w europejskiej dyrektywie ramowej, która dotyczy odpadów i uzupełniającej ją dyrektywie o niebezpiecznych odpadach. Te dwie dyrektywy tworzą ramy dla struktur gospodarowania odpadami. To są dwie podstawowe dyrektywy zostały one również uzupełnione dwiema grupami dyrektyw szczegółowych. Są to grupa dyrektyw szczegółowych, które określają wymogi dotyczące udzielania zezwoleń i eksploatacji zakładów usuwania odpadów, a także druga grupa dyrektyw szczegółowych, która zawiera postanowienia dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przepisy te stały sie także obowiązujące w Polsce. W Polsce system regulacji, które dotyczą gospodarowania odpadami jest dość złożony i dość nieprzejrzysty. Obok wielu podstawowych ustaw i rozporządzeń zajmujących się ochroną środowiska mamy do czynienia z kilkudziesięcioma aktami prawnymi, które są różnej rangi. Podstawową regulację prawną w zakresie gospodarowania odpadami ...

Ochrona gatunkowa przyrody
Życie człowieka nie może istnieć bez przyrody. Niestety coraz więcej w przyrodzie jest zanieczyszczeń. Dlatego część zwierząt jak i roślin należało objąć ochroną prawną, dlatego iż grozi ich wyginięciem. Istota ochrony gatunkowej jest zakaz specjalnego i umyślnego niszczenia, ścinania, zrywania w całości w nawet w części roślinności poddanej ochronie, sprzedaży, kupna, przenoszenia lub wywożenia w całości lub części roślin należących do gatunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra ochrony Środowiska. Ochrana taka ma przede wszystkim na celu zachowanie roślin jak i zwierząt dziko rosnących. Są dwie metody ochrony roślin, ochrona ścisła i częściowa. Ochrona częściowa obejmuje gatunki roślin leczniczych i przemysłowych, które mają znaczenie gospodarcze. Ochroną częściową objęto sześć gatunków krzewów i krzewinek, jedenaście gatunków roślin zielnych. Ścisłej ochronie podlega 213 gatunków roślin. Fauna Polski to ponad 33 tysiące gatunków. Ochrona zwierząt polega na ochronie gatunkowej i ochronie obszarowej, realizowanej głównie w rezerwatach przyrody i parkach. W przepisach prawnych zabrania się między innymi umyślnego zabijania, okaleczania, płoszenia, chwytania czy przetrzymywania chronionych zwierząt, pod to prawo podchodzi również umyślne niszczenie gniazd, legowisk, nor, jaj, i postaci młodocianych. Zabrania się również w szczególnym okresie rozrodczym i wychowu młodych ich filmowania, fotografowania, przenoszenia w inne miejsce. Nie wolno również niszczyć mrowisk w lasach. Ochrona gatunkowa zwierząt ma na celu zachowanie wszystkich istniejących gatunków organizmów. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu kształtowanie się w społeczeństwie potrzeby poszanowania roślin i zwierząt oraz ...

Podział strony