Array inspekcja - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Niedostatek wody staje się od pewnego czasu przyczyną konfliktów na całym świecie: na Bliskim Wschodzie i niektórych obszarach zachodnie…

  • Sprawy publiczne dotyczące naszych przyszłych warunków nie powinny przechodzić kolo nas ale muszą nas żywo interesować. Prawie każdy czł…

  • W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i…

inspekcja

Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska
Inspekcja Ochrony Środowiska ma prawo ustalać sposób gromadzenia i przetwarzania danych oraz zakres i sposób przekazywania informacji o środowisku i jego ochronie na obszarze danego województwa, może opracowywać i wdrażać metody analityczne i badawcze oraz kontrolne i pomiarowe, może również oceniać, jakość powietrza i obserwować zmiany w ramach PMŚ. Inspekcja Ochrony Środowiska ma prawo również prowadzić okresowe badań kontrolne dotyczące jakości wód powierzchniowych i podziemnych, oraz dokonywać co 4 lata oceny stopnia eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych, przez co wpływa się na eliminację zatrucia środowiska na naszej planecie. Inspekcja Ochrony Środowiska powinna również informować społeczeństwo o stanie środowiska, udostępniać organom administracji rządowej oraz organom samorządu terytorialnego wyniki badań i wyniki obserwacji oraz oceny stanu środowiska i jego ochrony na obszarze województwa, czyli działać na rzecz ekologii lokalnej i globalnej. W przypadku poważnych awarii Inspekcja Ochrony Środowiska powinna inicjować działania, które tworzą dobre warunki do zapobiegania poważnym awariom oraz usuwać skutki tych awarii i przywracać środowisko do stanu właściwego, powinna również kontrolować podmioty, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnych awarii. Ważne jest również by Inspekcja prowadziła szkolenia dla organów administracji oraz podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, a także by badała przyczyn powstawania oraz badała metody likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska powinna również prowadzić rejestr zakładów o zwiększonym i dużym stopniu ryzyka, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, a także sprawować nadzór nad usuwaniem skutków poważnej awarii. Inspekcja podejmuje również działania i stosuje środki niezbędne do usunięcia awarii i skutków tych awarii, a także prowadzi rejestr najbardziej poważnych awarii. Jak widać zadania Inspekcji Ochrony Środowiska są skierowanie nie tylko na dbanie o ochronę środowiska i zmniejszanie zatrucia środowiska, ale są to również działania prewencyjne i profilaktyczne z zakresu ekologii. Jeżeli chodzi natomiast o działalność Głównego Inspektora Środowiska, to jego uprawnienia dotyczą między innymi wydawania zezwoleń. Są to zezwolenia głównie na przywóz odpadów niebezpiecznych przez terytorium państwa polskiego, oraz wywóz za granicę odpadów niebezpiecznych, a także przywóz odpadów niebezpiecznych, oraz przywóz z zagranicy odpadów innych niż niebezpieczne. Główny Inspektor Środowiska zajmuje się również prowadzeniem rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami. Podstawą prawną, według której pracuje Główny Inspektor Środowiska oraz działa Inspekcja Ochrony Środowiska jest Ustawa z dwudziestego lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, umieszczona w Dzienniku Ustaw z 2002 r. nr 112, poz. 982 z późniejszymi zmianami. ...

Podział strony