Array kraj - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady trans-granicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie wydane przez Radę Europej…

  • Niezwykle niebezpieczne dla życia rozbłyski gamma zostały zaobserwowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo sądzono…

  • To od energii zależy nasz styl życia, a zła wiadomość dla nas to taka, że węgiel, ropa i gaz się kończą, ale dobrą wiadomością jest to, …

kraj

Ochrona przyrody parki, rezerwaty
Działalność człowieka powoduje degradację środowiska, a zatem ma to duży, negatywny wpływ na przyrodę jak zdrowie człowieka. Rozwój przemysłu, coraz więcej pojawiających się środków transportu na drogach nie może działać pozytywnie na zieloną część ziemi, dlatego, aby ochronić jak największą florę i faunę tworzone są przez ludzi, ekologów parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, parki krajobrazowe. Parki krajobrazowe mają przede wszystkim zachować estetyczne wartości pięknych krajobrazów. Na terenach parków krajobrazowych w odróżnieniu od parków narodowych dopuszczają działalność gospodarczą, ale taką, która nie powoduje znacznego przekształcenia naturalnego krajobrazu. Na terenach parków krajobrazowych nie można budować zakładów przemysłowych. Parki narodowe z kolei to tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych jak i krajobrazowych. Działalność gospodarcza jest raczej zakazana, udostępniane są turystom, pod groźbą kar w razie jakiejkolwiek integralności w naturalne środowisko. Poruszanie się po nich jest dozwolone tylko po wyznaczonych szlakach, nie Wolno niszczyć roślinności oraz płoszyć zwierząt. Ingerencja człowieka w parkach narodowych jest na tyle ograniczona, że nawet podczas, gdy drzewa są niszczone przez burzę, nawałnicę, ogromne wiatry nie są one usuwane z parków. Do Narodowych parków w Polsce można zaliczyć: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Tatrzański, Świętokrzyski. Rezerwaty przyrody tworzy się po to, aby chronić roślinność, zwierzęta, budowę geologiczną, rzeźbę terenu, las. Nie wolno prowadzić w rezerwatach przyrody działalności gospodarczej, są takie, w których zakazany jest ruch dla turystów. Ochrona prawna obejmuje również pojedyncze obiekty przyrodnicze zwanymi pomnikami przyrody. Mogą to być drzewa, parki, osobliwe formy skalne, aleje, jaskinie, wielkie głazy narzutowe. Parki narodowe wykorzystywane są również do celów naukowych, badawczych. W Polsce są 23 parki narodowe, są w nich muzea przyrodnicze, w których można poznać historię danego parku. Pierwszy Park na świecie utworzono w Yellowstone w 1872 roku. Rezerwaty przyrody to" obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, kreślone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych". W rezerwatach faunistycznych przedmiotem ochrony są gatunki rzadkich zwierząt. Rezerwaty krajobrazowe są tworzone po to, aby ochronić krajobrazy swoiste dla poszczególnych regionów Polski. Często mają na swoim terenie również zabytki historyczne. Rezerwaty leśne maja na celu ochronić dawne, pierwotne puszcze oraz rzadkie, ginące drzewa. Rezerwaty torfowiskowe chronią torfowiska, i ich charakterystyczne rośliny i zwierzęta. Rezerwaty florystyczne chronią miejsca występowania jednego lub wielu gatunków rzadkich roślin, lub grożących wyginięciem. Rezerwaty wodne chronią wody jezior lub rzek. ...

Parki narodowe
Różnicą w stosunku do tego, jakie istnieją w Polsce formy ochrony przyrody do form w całej Unii Europejskiej jest sposób, w jaki ustala się reżim ochronny. Nie ma jednak jednego, który byłby odgórnie ustalony planu, który byłby planem ochrony dla tych obszarów. Wręcz przeciwnie każdy z tych obszarów jest traktowany bardzo indywidualnie z dbałością o ekologię ogólnie przyjętą. Dlatego też część z obszarów chronionych ma reżim podobny do tego, jaki obowiązuje w rezerwatach i parkach narodowych, a część ma reżim ustalany dla parków krajobrazowych. Obszary należące do Natury 2000 dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy z tych rodzajów stanowią specjalne obszary ochrony siedlisk, które chronią rzadkie i zagrożone wyginięciem siedliska przyrodnicze oraz siedliska określonych gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z dyrektywą "siedliskową" wśród objętych ochroną terenów są siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydm, lasy i bory, gatunki zwierząt za wyjątkiem ptaków, oraz gatunki roślin, wody słodkie i torfowiska, murawy, łąki, wrzosowiska, zarośla oraz ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Specjalnie przygotowane dla programu Natura 2000 poradniki ochrony przyrody podają szczegółowo dane, które dotyczą przedmiotu ochrony. Można w tych poradnikach znaleźć informacje dotyczące charakterystyki siedliska, cech diagnostycznych, czy też informują nas o poszczególnych gatunkach występujących na tych obszarach. Dzięki tym poradnikom właśnie dużo łatwiejsze jest rozpoznanie terenów chronionych, a także takich, które chronione być powinny. Drugim typem obszarów należących do Natury 2000 są obszary zajmujące się specjalną ochroną ptaków, ich zadaniem jest ochrono siedlisk w miejscach szczególnie licznego występowania ptaków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, a także zmniejszenia zatrucia środowiska na tym terenie. Zgodnie z zapisami, które można znaleźć w dyrektywie "ptasiej" należy tworzyć ostoje ptasie i ustanawiać przepisy o ich ochronie. W tym przypadku również przygotowano poradniki, w których uwaga jest poświęcona głównie konkretnym gatunkom ptaków, ich zwyczajom, populacjom, siedliskom, a także zagrożeniom i sposobom monitoringu. Sieć Natura 2000 jest to europejski program, który działa na Starym Kontynencie, ale przyczynia się do ochrony przyrody na całej planecie. Nie zastępuje on jednak systemów ochrony przyrody, które istniały dotychczas zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Sieć Natura 2000 jest to uzupełnienie systemów ochrony przyrody, które działały wcześniej. Polska zobowiązała się z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej do tego, by ustanowione zostały te obszary i by ochroną objąć występujące tam siedliska i gatunki. W wielu przypadkach miejsca, w których występują wskazane do ochrony siedliska i gatunki to tereny objęte już wcześniej ochroną, są to między innymi rezerwaty czy parki narodowe. Sposób ochrony na tych terenach nie jest jednak aż tak bardzo diametralnie zmieniany. Jedynie w wypadkach obszarów, na których występuje słabsza ochrona, czyli parkach krajobrazowych lub na obszarach chronionego krajobrazu może zostać zaostrzony reżim ochronny. ...

Zmiany w przemieszczaniu odpadów.
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady trans-granicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie wydane przez Radę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 259/93. Rozporządzenie to ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Weszło również w życie rozporządzenie nr 1013/2006 wydane przez Parlament Europejski i Radę z dnia14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zmiany, które zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem, mające istotne znaczenie dla przedsiębiorcy, który zajmuje się przemieszczaniem odpadów, mające również istotne znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie to skrócenie list odpadów, znikają aż trzy listy odpadów. Inną istotną zmianą jest to, że rozszerzono definicję zgłaszającego, poprzez dopuszczenie do procedury zgłoszenia wysyłki odpadów pośrednika, który upoważniony jest na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, bądź też nowego wytwórcę lub takiego, który posiada zezwolenie podmiotu zbierającego do działania w charakterze zgłaszającego. Inną zmianą jest również zmiana formularza notyfikacyjnego i formularza zgłoszeniowego wysyłki. Stanowią one część rozporządzenia 1013/2006, a wzór tych formularzy dostępny jest w załącznikach IA i IB. Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku zgłoszenia notyfikacji przez właściwy organ wysyłki. Zgodnie z tym GIOŚ odpowiada za wysyłanie zgłoszeń oraz, za kompletowanie zgłoszeń a także wzywanie wnioskodawcy, do uzupełnienia ewentualnych braków wciągu siedmiu dni od chwili otrzymania wezwania. Nowością w rozporządzeniu jest to, że wprowadzono zapis, który korzystny jest dla przedsiębiorcy, a mówi o tym, że jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia właściwy organ nie przekaże zgłoszenia, to obowiązkowo musi przedstawić zgłaszającemu, ale tylko na wniosek zgłaszającego wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem. To przedsiębiorca, zatem zobowiązany jest do dopilnowania złożenia wniosku o wyjaśnienia. Wprowadzona również zostaje rozporządzeniem możliwość do dokonania przemieszczenia odpadów z kraju wysyłki do kraju przeznaczenia w celu dokonania na nich operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, co dodatnio wpływa na zmniejszenie zatrucia środowiska na naszej planecie. Obecnie, gdy organ kraju, który wydaje decyzję o zezwoleniu na wydanie zgody na przemieszczenie wysyłki odpadów z kraju zgłaszającego do kraju wysyłki nie wyda decyzji w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, obowiązuje zasada, tzw. "milczącej zgody. Z chwilą, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie "milcząca zgoda" będzie możliwa tylko dla krajów tranzytu. Jest to niezaprzeczalnie podejście bardziej ekologiczne. Nowe rozporządzenie daje duże możliwości do sprowadzania odpadów do badań laboratoryjnych, jednak tylko, gdy nieprzekraczaną one wagi 25 kilogramów. Strumień takich odpadów ma służyć ocenie właściwości zarówno chemicznych jak i fizycznych lub ustaleniu, o metodzie nadawania się tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. Przemieszczenie takie nie podlega procedurze zgłoszenia i procedurze zgody. ...

Podział strony