Array krajobraz - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Ze względu na to, że pestycydy były w drugiej połowie dwudziestego wieku stosowane naprawdę w bardzo szerokim zakresie, z czego należy n…

  • Kłopot ze śmieciami polega także na tym, że na wysypiska trafiają także substancje organiczne w postaci resztek pożywienia, które podcza…

krajobraz

Ochrona przyrody parki, rezerwaty
Działalność człowieka powoduje degradację środowiska, a zatem ma to duży, negatywny wpływ na przyrodę jak zdrowie człowieka. Rozwój przemysłu, coraz więcej pojawiających się środków transportu na drogach nie może działać pozytywnie na zieloną część ziemi, dlatego, aby ochronić jak największą florę i faunę tworzone są przez ludzi, ekologów parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, parki krajobrazowe. Parki krajobrazowe mają przede wszystkim zachować estetyczne wartości pięknych krajobrazów. Na terenach parków krajobrazowych w odróżnieniu od parków narodowych dopuszczają działalność gospodarczą, ale taką, która nie powoduje znacznego przekształcenia naturalnego krajobrazu. Na terenach parków krajobrazowych nie można budować zakładów przemysłowych. Parki narodowe z kolei to tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych jak i krajobrazowych. Działalność gospodarcza jest raczej zakazana, udostępniane są turystom, pod groźbą kar w razie jakiejkolwiek integralności w naturalne środowisko. Poruszanie się po nich jest dozwolone tylko po wyznaczonych szlakach, nie Wolno niszczyć roślinności oraz płoszyć zwierząt. Ingerencja człowieka w parkach narodowych jest na tyle ograniczona, że nawet podczas, gdy drzewa są niszczone przez burzę, nawałnicę, ogromne wiatry nie są one usuwane z parków. Do Narodowych parków w Polsce można zaliczyć: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Tatrzański, Świętokrzyski. Rezerwaty przyrody tworzy się po to, aby chronić roślinność, zwierzęta, budowę geologiczną, rzeźbę terenu, las. Nie wolno prowadzić w rezerwatach przyrody działalności gospodarczej, są takie, w których zakazany jest ruch dla turystów. Ochrona prawna obejmuje również ...

Parki narodowe
Różnicą w stosunku do tego, jakie istnieją w Polsce formy ochrony przyrody do form w całej Unii Europejskiej jest sposób, w jaki ustala się reżim ochronny. Nie ma jednak jednego, który byłby odgórnie ustalony planu, który byłby planem ochrony dla tych obszarów. Wręcz przeciwnie każdy z tych obszarów jest traktowany bardzo indywidualnie z dbałością o ekologię ogólnie przyjętą. Dlatego też część z obszarów chronionych ma reżim podobny do tego, jaki obowiązuje w rezerwatach i parkach narodowych, a część ma reżim ustalany dla parków krajobrazowych. Obszary należące do Natury 2000 dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy z tych rodzajów stanowią specjalne obszary ochrony siedlisk, które chronią rzadkie i zagrożone wyginięciem siedliska przyrodnicze oraz siedliska określonych gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z dyrektywą "siedliskową" wśród objętych ochroną terenów są siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydm, lasy i bory, gatunki zwierząt za wyjątkiem ptaków, oraz gatunki roślin, wody słodkie i torfowiska, murawy, łąki, wrzosowiska, zarośla oraz ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Specjalnie przygotowane dla programu Natura 2000 poradniki ochrony przyrody podają szczegółowo dane, które dotyczą przedmiotu ochrony. Można w tych poradnikach znaleźć informacje dotyczące charakterystyki siedliska, cech diagnostycznych, czy też informują nas o poszczególnych gatunkach występujących na tych obszarach. Dzięki tym poradnikom właśnie dużo łatwiejsze jest rozpoznanie terenów chronionych, a także takich, które chronione być powinny. Drugim typem obszarów należących do Natury 2000 są obszary ...

Podział strony