Array woda - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Naukowcy przewidują, że za pól wieku emisja spalin będzie czterokrotnie wyższa, niż jest obecnie. Wiemy także, że mieszkańcy tych dużych…

  • Wyeliminowanie chemicznych zanieczyszczeń często przerasta ludzkie możliwości. Władze też nie są wstanie dopilnować aby potencjalni truc…

  • Las to nie tylko skupisko wielu drzew iglastych i liściastych. To także dom wielu stworzeń małych i dużych - ssaków, płazów, owadów, czy…

woda

Co powoduje zatrucie wody
Bardzo niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia, wpływające na duże zatrucie środowiska, w tym głównie wód są węglowodory aromatyczne rolne. Są one spłukiwane z pól, są to głównie nawozy sztuczne i środki ochrony roślin a także ścieki z intensywnej hodowli zwierząt. Kolejno dużą szkodliwością dla całej planety wykazują się metale ciężkie. Dostają się one do wód wraz ze ściekami przemysłowymi, z odpadami, przyjmują przy tym zdolność kumulowania się w osadach dennych, są ponadto niezwykle toksyczne dla organizmów również dla człowieka. Metale ciężkie mogą powodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenia różnych narządów w tym rdzenia kręgowego, nerek, mózgu. Równie szkodliwe są radioizotopy. Są mniej popularne od innych gdyż wywoływane są przez wybuchy bomb atomowych i wodorowych, a także reaktory jądrowe, lub przez kopalnie oraz zakłady posługujące się substancjami promieniotwórczymi. Mikroorganizmy z radioizotopów, a są to głównie bakterie chorobotwórcze i wirusy przedostają się do wód ze ścieków komunalnych, a także przemysłu. Muszą być one objęte szczególną ochroną środowiska. Zanieczyszczenia wód dzielimy na zanieczyszczenia komunalne, czyli głównie ścieki miejskie, które powstają na skutek działalności człowieka i są mieszaniną odpadów z gospodarstw a także wydalin fizjologicznych człowieka, są nimi głównie związki organiczne, oraz zanieczyszczenia przemysłowe, dostają się do wód pośrednio, jako ścieki przemysłowe lub mogą dostawać się z atmosfery w postaci kwaśnych deszczy, lub pyłów oraz różnych związków chemicznych. Specyficznym rodzajem zanieczyszczeń są zanieczyszczenia termiczne, polegające na spuszczaniu do zbiorników wodnych wód ...

Samooczyszczenie się wód
Proces samooczyszczania wód jest naturalnym procesem, zachodzącym stale w przyrodzie. Polega na opadaniu na dno zawiesin, rozkładzie zanieczyszczeń organicznych na mineralne odpowiednimi mikroorganizmami, a następnie pobieraniu w postaci soli mineralnych przez rośliny. Dzięki temu, im dalej od źródła zanieczyszczenia, tym bardziej woda jest czysta i mniejsze zatrucie środowiska naturalnego. Zakres samooczyszczania wody to zawartość tlenu w wodzie dostarczonego z powietrza, jak i dostarczonego przez rośliny, które obecne są w wodzie. Woda, która płynie szybkim nurtem, dzięki większej zawartości tlenu, charakteryzuje się większymi możliwościami samooczyszczania w porównaniu z wodami, które płyną wolno, lub z wodami stojącymi. Wody, które są silnie zanieczyszczone nie mają zdolności do samooczyszczania się i część lub wszystkie nagromadzone zanieczyszczenia docierają w rezultacie do mórz i oceanów. Powodują tam skażenia różnych organizmów, z których część jest ważnym źródłem wyżywienia ludzi. I to właśnie na etapie rzek powinno się prowadzić ochronę środowiska na szeroką skalę i szeroko rozwiniętą edukację ekologiczną. Można zająć się również eutrofizacją, czyli wzrostem żyzności wód, czyli procesem stopniowego wzbogacania zbiornika wodnego w substancje pokarmowe na skutek wzmożonego dopływu tych substancji do wód. Głównym źródłem składników są ścieki i nawozy a także szeroko rozwinięty przemysł. Eutrofizacja prowadzi w rezultacie do zachwiania równowagi ekologicznej na naszej planecie, obserwuje się ponadto bujny wzrost danej roślinności wodnej, zbyt intensywną aktywność drobnoustrojów, które zużywają duże ilości tlenu. Skutkiem tego jest obserwacja wzmożonego deficytu tlenowego i zahamowania rozkładu ...

Podział strony