Co powoduje zatrucie wody - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • O odpadach komunalnych pisano i mówiono, już od prawie 150 lat, ponieważ od tego czasu datuje sie pierwsze próby segregacji odpadów komu…

  • Inwestycje Poza znaną inwestycją w budowę instalacji biomasowej w Wałczu firma zajmuje się budową jeszcze innych inwestycji z uwagi na o…

  • Każdy z nas żyje własnym rytmem i nie myślimy o innych ludziach ani rzeczach. Nasza ziemia jest w pewnym sensie organizmem żywym na któr…

Co powoduje zatrucie wody

Środowisko Bardzo niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia, wpływające na duże zatrucie środowiska, w tym głównie wód są węglowodory aromatyczne rolne. Są one spłukiwane z pól, są to głównie nawozy sztuczne i środki ochrony roślin a także ścieki z intensywnej hodowli zwierząt. Kolejno dużą szkodliwością dla całej planety wykazują się metale ciężkie. Dostają się one do wód wraz ze ściekami przemysłowymi, z odpadami, przyjmują przy tym zdolność kumulowania się w osadach dennych, są ponadto niezwykle toksyczne dla organizmów również dla człowieka. Metale ciężkie mogą powodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenia różnych narządów w tym rdzenia kręgowego, nerek, mózgu. Równie szkodliwe są radioizotopy. Są mniej popularne od innych gdyż wywoływane są przez wybuchy bomb atomowych i wodorowych, a także reaktory jądrowe, lub przez kopalnie oraz zakłady posługujące się substancjami promieniotwórczymi. Mikroorganizmy z radioizotopów, a są to głównie bakterie chorobotwórcze i wirusy przedostają się do wód ze ścieków komunalnych, a także przemysłu. Muszą być one objęte szczególną ochroną środowiska. Zanieczyszczenia wód dzielimy na zanieczyszczenia komunalne, czyli głównie ścieki miejskie, które powstają na skutek działalności człowieka i są mieszaniną odpadów z gospodarstw a także wydalin fizjologicznych człowieka, są nimi głównie związki organiczne, oraz zanieczyszczenia przemysłowe, dostają się do wód pośrednio, jako ścieki przemysłowe lub mogą dostawać się z atmosfery w postaci kwaśnych deszczy, lub pyłów oraz różnych związków chemicznych. Specyficznym rodzajem zanieczyszczeń są zanieczyszczenia termiczne, polegające na spuszczaniu do zbiorników wodnych wód ciepłych i gorących. Ochronę wód przed zanieczyszczeniami można stosować za pomocą różnych sposobów, którymi są po pierwsze dbanie by oszczędnie gospodarować wodą i zwiększyć jej zasoby dyspozycyjne dzięki oczyszczaniu ścieków i innych wód zanieczyszczonych, po drugie dbanie o to by zmniejszyć straty w gospodarce spowodowane wodami zanieczyszczonymi, kolejno dbanie, by zwiększona została ilość wód dyspozycyjnych i poprawiono bilans wodny, czyli racjonalny sposób zatrzymania zbyt szybko spływającej wody do morza. Wszystkie zakłócenia naturalnej równowagi atmosfery prowadzą do szybkiej do zagłady naszej planety. Jako prawdziwi ekolodzy powinniśmy dbać, o to, by zatrucie środowiska ulegało ciągłemu zmniejszeniu. Bardzo niebezpieczne są również kwaśne deszcze, czyli potoczna nazwa całego zakresu zjawisk, które powstają w wyniku reakcji niektórych zanieczyszczeń powietrza z wodą, następnie opadającą na ziemię w postaci deszczu, śniegu, gradu lub mgły. Główne zanieczyszczenia powietrza, które powodują kwaśne deszcze to tlenki siarki i azotu. Jeżeli tlenki te zareagują z wodą doprowadzą do powstania kwasów siarkowego i azotowego. Im większa będzie wilgotność powietrza, i dłużej będą się w nim gromadzić gazy kwasogenne, tym okażą się groźniejsze skutki zanieczyszczenia atmosfery. Szczególnie podatne na działanie kwaśnego deszczu są organizmy żywe, nie tylko ludzie i zwierzęta, ale i rośliny. W przypadku roślin szkodliwe działanie objawia się niszczeniem warstwy ochronnej wosku na liściach.

Tagi: woda,zanieczyszczenie,środowisko | Podział strony