Array Dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie ochrony środowiska - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Las to nie tylko skupisko wielu drzew iglastych i liściastych. To także dom wielu stworzeń małych i dużych - ssaków, płazów, owadów, czy…

  • Gospodarstwo domowe bardzo często postrzegane jest jako nic nie znaczące w skali globalnej. Co więcej postrzegane jest jako mało znacząc…

  • Żyjemy na planecie Ziemia, trzeciej od Słońca w Układzie Słonecznym. Jak dotąd wiemy, że tylko na niej rozwinęło się życie. Mamy otaczaj…

Dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie ochrony środowiska

Środowisko W ramach szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska, który obejmuje teraźniejszy okres, jedna z siedmiu realizowanych strategii dotyczy składowania odpadów. Strategia tematyczna w sprawie recyklingu odpadów i zapobieganiu tym samym zatruciu środowiska zakłada minimalizowanie ilości odpadów, a także zagospodarowania powstałych poprzez kompostowanie, odzysk energetyczny, a także stosowania ich, jako surowce wtórne, a w ostatniej kolejności kierowane na składowisko. Istotnym celem tej strategii jest zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zły wpływ na naszą planetę. Odpady stają się problemem nie tylko lokalnym, ale również międzynarodowym, dlatego wymagają nie tylko lokalnych, ale również międzynarodowych regulacji. Ogólne zasady dotyczące skutecznego systemu gospodarowania odpadami są określone w europejskiej dyrektywie ramowej, która dotyczy odpadów i uzupełniającej ją dyrektywie o niebezpiecznych odpadach. Te dwie dyrektywy tworzą ramy dla struktur gospodarowania odpadami. To są dwie podstawowe dyrektywy zostały one również uzupełnione dwiema grupami dyrektyw szczegółowych. Są to grupa dyrektyw szczegółowych, które określają wymogi dotyczące udzielania zezwoleń i eksploatacji zakładów usuwania odpadów, a także druga grupa dyrektyw szczegółowych, która zawiera postanowienia dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przepisy te stały sie także obowiązujące w Polsce. W Polsce system regulacji, które dotyczą gospodarowania odpadami jest dość złożony i dość nieprzejrzysty. Obok wielu podstawowych ustaw i rozporządzeń zajmujących się ochroną środowiska mamy do czynienia z kilkudziesięcioma aktami prawnymi, które są różnej rangi. Podstawową regulację prawną w zakresie gospodarowania odpadami stanowi ustawa o odpadach oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz ustawa „Prawo ochrony środowiska”, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a także ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz ustawy o opłatach produktowej i depozytowej. Inne ustawy przeciwdziałające zatruciu środowiska to ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji a także ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Gospodarkę odpadami charakteryzuje dominujący udział składowania odpadów, pozostawanie znacznego odsetka społeczeństwa poza systemem zorganizowanego zbierania odpadów komunalnych a także niewielki poziom selektywnego zbierania odpadów. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce charakteryzuje się również odmienną od innych państw unijnych strukturą prawną, która znacznie ogranicza możliwość skutecznego zarządzania gospodarką odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego. Kierunki zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Polsce powinny w pierwszym rzędzie wynikać z ograniczeń składowania odpadów komunalnych, które ulegają biodegradacji zgodnie z poziomami określonymi dla lat 2010, 2013, 2018, a także doprowadzenie sektora składowania odpadów do odpowiedniego poziomu, czyli takiego by po 2012 roku wszystkie odpady były składowane na składowiskach, które spełniają nie tylko wymagania przepisów krajowych ale także europejskich.

Tagi: odpady,gospodarka,Polska | Podział strony