Array Jakie są szanse rozwoju energii odnawialnej na Pomorzu - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Ważną informacją jest fakt, iż możliwe jest ubieganie się o premię termo modernizacyjną, która przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa …

  • Na skutek wielu protestów ludności na terenie Anglii zrezygnowano z budowy 80% farm wiatrowych, a miały one zaspokajać 10% krajowego zap…

  • Wykorzystanie biopaliw, produkowanych z glonów wydaje się być ciekawym przedsięwzięciem: szacunki dowodzą, że gdyby cały transport zasil…

Jakie są szanse rozwoju energii odnawialnej na Pomorzu

Środowisko To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmniejszenia zatrucia na Ziemi. Jednak jak sprawa energii odnawialnej i jej wykorzystania w życiu codziennym ma się w Województwie Pomorskim. Należy zwrócić uwagę, czy są tam na tyle korzystne warunki geograficzne by sprzyjać rozwojowi odnawialnych źródeł energii na tym terenie. Niewątpliwie korzystne nasłonecznienie jest to jeden z walorów województwa, można go wykorzystać do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Średnia roczna suma nasłonecznienia dla całego województwa wynosi około 1600 godzin, jest to porównywalne z warunkami w niektórych krajach Europy Środkowej. Niewątpliwie korzystne jest też położenie geograficzne, sprzyja to lokalizacji elektrowni wiatrowych. Jak wiadomo trzy czwarte obszarów Polski zaliczanych jest do rejonów o niewątpliwie korzystnych warunkach wietrznych, natomiast pięć procent obszarów w województwie to rejon o wybitnie korzystnych warunkach wietrznych., w tym teren Pomorza Środkowego i Pobrzeża Bałtyckiego. Największym potencjałem, jeżeli chodzi o produkcję energii odnawialnej jest energia biomasy. Obecnie w województwie pomorskim pracuje kilka systemów ciepłowniczych, które wykorzystują słomę, jako paliwo, oraz kilka systemów zasilanych odpadami drzewnymi. Trwałość kotłów, wykorzystujących do opalania słomę jest dużo większa od kotłów węglowych, ponieważ w słomie występują mniejsze ilości siarki niż w węglu, kotły te ponadto wpływają na mniejsze zatrucie środowiska, przez co chronią środowisko w stopniu dużo większym. Zainteresowanie drewnem i jego odpadami, jako paliwem energetycznym, jest duże gdyż łatwo jest go pozyskać oraz stosunkowo niskie koszty eksploatacji takiej instalacji. Wielkość biomasy drzewnej wzrasta, a przemawiają za tym informacje, że pozostawia się w lasach ponad siedem milionów m3 niewykorzystanych odpadów drzewnych rocznie, oraz informacje o coraz większym obszarze terenów rolniczych niewykorzystywanych gospodarczo, na którym można by założyć Eko-plantacje. Na terenie województwa istnieją także przepompownie oraz elektrownie wodne, oraz innego rodzaju instalacje, które wykorzystują jako paliwo biogaz. W województwie pomorskim działają również zespoły prądotwórcze oraz kotły grzewcze przy oczyszczalniach ścieków. Działają również zespoły prądotwórcze i ciepłownicze na wysypiskach odpadów. Widać jak wielki jest nakład województwa pomorskiego w ekologię. Bo przecież, to od rządzących lokalnie dużo zależy, czy nasza planeta będzie czysta, czy ochrona środowiska stanie się dla Polski sprawą priorytetową. Oczywiście wiadomo, że nie można całkowicie zastąpić źródeł nieodnawialnych w pozyskiwaniu energii, jednak warto dążyć do zwiększenia udziału w tym procesie źródeł odnawialnych. Możemy być pewni, że przyszłe pokolenia będą wdzięczne nam za działania na rzecz ochrony środowiska. Bo w tej chwili jest to ostatni moment na to, by podjąć jakieś decyzje odnośnie zmniejszenia zatrucia środowiska.

Tagi: Polska,środowisko,energia | Podział strony