Energia geotermalna - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Nasze środowisko jest już bardzo zanieczyszczone. Pełno jest śmieci, ciągle powstają nowe wysypiska śmieci. Ludzie nie segregują śmieci …

  • Każde nowe rozwiązanie proekologiczne poddawane jest dokładnym badaniom oraz kontroli w Centrum Rozwiązań Alternatywnych i to tam zapada…

  • Źródła zanieczyszczeń powietrza to przede wszystkim procesy utleniania, którymi są bezpośrednie spalanie paliw, palenie tytoniu, lub odd…

Energia geotermalna

Środowisko Odnawialnymi źródłami energii, które są ogólnie dostępne są energia słoneczna w postaci promieniowania słonecznego a także energia wydobywana z wnętrza skorupy ziemskiej zwana energią geotermalną. Energia geotermalna występuje w postaci ciepła, powstającego w głębi naszej planety przy rozpadzie pierwiastków promieniotwórczych. Część z tego ciepła geotermalnego pochodzi z ciepła resztkowego wydobywanego z samego jądra ziemi. Energia geotermalna dzieli sie na geotermię wysokiej i niskiej entalpii. Geotermia o wysokiej entalpii umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła Ziemi. Natomiast geotermia o niskiej entalpii odzyskiwana jest przy pomocy geotermalnych pomp ciepła. Ciepło ośrodka skalnego jest dla pomp ciepła dolnym źródłem ciepła. Innymi dolnymi źródłami ciepła są to powietrze a także ciepło odpadowe, które powstaje w procesach technologicznych. Pompa ciepła jest to urządzenie, które czerpie z otoczenia całą rozproszoną energię i za pomocą całej energii napędowej, która jest dostarczana do sprężarki podnosi się energia na wyższy poziom termodynamiczny, wszystko to odbywa się w zamkniętym procesie obiegowym. Ważne jest, by znać zasadę pracy i budowę pompy ciepła a także rodzaje instalacji pomp ciepła, oraz by znać współczynniki efektywności pracy pompy ciepła. Ogólnie pojęty postęp techniczny, oraz wzrost zaludnienia i poziomu życia społeczeństwa powodują, że ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na energię. Pomimo wprowadzania nowoczesnych, i zarazem oszczędnych technologii, które dbają o ochronę środowiska i ekologię nadal notuje sie nieustanny, niemal wykładniczy wzrost zużycia energii w gospodarstwach i firmach. Na XIII Kongresie Światowego Kryzysu Energetycznego w Cannes zostały zaprezentowane niepokojące dane na temat przewidywanego wzrostu zużycia energii z 10,7 mld tony paliwa umownego do 47,7 mld ton paliwa umownego w roku 2060. W wariancie bardziej optymistycznym, oszacowano, że wzrost zużycia wyniesie do 29,5 mld ton paliwa umownego w roku 2060. Były to prognozy prezentowane już dawno temu, jednak wartości, które uzyskuje się obecnie są równie zatrważające. Zasoby naturalnych, odnawialnych źródeł energii wyczerpują się coraz bardziej. Z tego też względu kładziony jest coraz większy nacisk na produkcję energii z alternatywnych źródeł. Polska wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała sie uzyskać do 2010 roku 7,5% udziału energii, która będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a do roku 2020 podwoić go do 14%. Do niekonwencjonalnych źródeł energii można zaliczyć energię wiatru, wody, oraz promieniowania słonecznego, biomasy, pływów oraz geotermię. Przewiduje sie, że największy potencjał Polski kryje sie w produkcji biomasy na cele energetyczne. Nie jest to jednak w pełni czysta energia, gdyż podczas spalaniu bądź też współ spalania biomasy powstają pewne ilości gazów oraz pyłów. Jednak ze względu na ograniczenia, które dotyczą innych źródeł energii odnawialnej produkcja biomasy wydaje sie być alternatywą. Ograniczenia w przypadku ferm wiatrowych to negatywny wpływ na krajobraz, wzrost śmiertelności ptaków wędrownych, oraz brak nowych miejsc lokalizacji dużych elektrowni wodnych. W Polsce czynnikiem sprzyjającym temu kierunkowi jest duża powierzchnia gruntów ornych, która umożliwia zajęcie przez plantacje roślin energetycznych i warunki klimatyczne.

Tagi: planeta,ciepło,energia | Podział strony