Jak ważna jest woda w życiu człowieka - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Według najnowszych badań naukowych, prawdopodobieństwo uderzenia planetoidy Apofis w Ziemię może zaistnieć w 2036 roku i wynosi 1:45000.…

  • Zanieczyszczenie środowiska ma równy wymiar i różne znaczenie. Jest jednak rzeczą bardzo widoczną że coraz to bardziej wpływa na życie l…

  • Coraz więcej osób jest zmartwionych emisją spalin do atmosfery, spowodowaną spalaniem paliw kopalnych i pragną oni przynajmniej ogranicz…

Jak ważna jest woda w życiu człowieka

Środowisko Dawno temu, gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, problem zanieczyszczenia wód nie istniał w ogóle, gdyż wody wykazują znaczną zdolność do samooczyszczania. Jednak wraz z tym, jak zwiększyło się zaludnienie, rozwój przemysłu i równocześnie zrzut zanieczyszczeń bezpośrednio do wód powierzchniowych sytuacja ulegała znacząco zmianie. Ilość wprowadzanych ścieków uległa gwałtownemu zwiększeniu, tak, że naturalne procesy oczyszczania nie spełniały swojej roli, a zatrucie środowiska na naszej planecie zaczęło przyjmować coraz to większe znaczenie. Jakość wód powierzchownych i gruntowych znacząco pogorszyła się, doprowadzając tym samym nawet w niektórych krajach do epidemii cholery i tyfusu. Zanieczyszczeniem wód nazywamy niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wód spowodowanych wprowadzaniem nadmiernym substancji nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych, czy wreszcie ciepła, które powodują ograniczenie lub uniemożliwienie wykorzystanie wody do picia i celów gospodarczych. Zanieczyszczenia wód mogą być zarówno naturalne jak i sztuczne. Te pierwsze pochodzą z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych, z kolei drugie związane są ściśle z działalnością człowieka, a pochodzą głównie ze ścieków, a także z powierzchniowych i gruntowych spływów z terenów przemysłowych, rolniczych, składowisk odpadów komunalnych. Zanieczyszczenia sztuczne można podzielić na biologiczne, czyli takie, które są spowodowane obecnością drobnoustrojów, a także chemiczne, czyli odnoszące się do zmian składu chemicznego i odczynu wody. Zanieczyszczenia chemiczne to zanieczyszczenia pestycydami, czyli środkami ochrony roślin, owadobójczymi. Dostają się one do zbiorników wodnych w wyniku spłukiwania z opylonych lub opryskanych uprzednio roślin, lub też na skutek wymywania z gleby oraz spływania wraz ze ściekami zakładów produkujących te związki. Powodują pogarszanie stanu sanitarnego wód podziemnych, zatrucie środowiska w stopniu znacznym, mają również działanie toksyczne, naruszają ponadto procesy samooczyszczania się wód, przyczyniając się tym samym do zjawiska eutrofizacji wód. Ponadto pestycydy charakteryzują się długim czasem rozpadu i zdolnością kumulowania w środowisku, w tym przypadku ochrona środowiska i ekologiczne dbanie o wody są sprawą konieczną. Kolejnym szkodliwym związkiem są fenole, są to jedne z najbardziej uciążliwych związków dla otoczenia. Dostają się do wód poprzez ścieki komunalne i przemysłowe, pochodzące z rafinerii, wytwórni tworzyw sztucznych, przetwórstwa drzewnego. Woda zanieczyszczona fenolami ma charakterystyczny odrażający smak, charakterystyczne jest również to, że ryby w niej żyjące nie nadają się do spożycia. Fenole to substancje niezwykle toksyczne wywołujące oparzenia skóry. Innym szkodliwym związkiem są węglowodory aromatyczne, dostają się do wód wraz ze ściekami z koksowni i rozpuszczalnikami. Pochodzą głównie z odpadów w przemyśle motoryzacyjnym i spalania węgla. Są słabo rozpuszczalne w wodzie, w związku z tym następuje ich kumulacja w osadach dennych, wykazują przy tym właściwości rakotwórcze.

Tagi: zanieczyszczenie,środowisko,proces | Podział strony