Ochrona przyrody w Polsce - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Odnawialne źródła energii, zwane często „zieloną energią”, były znane człowiekowi już w starożytności, stosowano wówczas m.in. siłę wiat…

  • Ogólnie rzecz ujmując, to temat jakim jest szeroko rozumiana ochrona środowiska w dwudziestym wieku przeżywał swego rodzaju rozkwit. W l…

  • . 250 milionów lat temu kataklizm zmiótł 95% wszystkich gatunków na Ziemi, a zagrożenie nie pochodziło z kosmosu, a raczej z głębin. Nie…

Ochrona przyrody w Polsce

Środowisko Ochrona przyrody na terenie Polski ma bardzo długie tradycje. W wieku X zaczęto ochraniać nadmiernie zniszczone lasy oraz przede wszystkim zajęto się ochroną starych i okazałych egzemplarzy dębów i cisów. Za czasów Zygmunta Starego zajęto się natomiast ochroną także zwierząt, między innymi sokoła, łabędzia i bobra. W okresie rozbiorów Stanisław Staszic wskazywał na unikatowość charakteru przyrody Tatr oraz apelował o to, by objęto je ochroną, nie ze względów użytkowych, ale właśnie na ich dużą wartość przyrodniczą. Pierwsze obszary chronione zostały natomiast ustanowione pod koniec XIX wieku, natomiast w połowie XX wieku utworzono pierwsze w Polsce parki narodowe. Do 2004 roku obowiązującą w Polsce ustawą była Ustawa o ochronie przyrody, według niej istniało dziewięć form ochrony przyrody. Większość z tych gatunków, bo aż siedem form dotyczyło tak zwanej ochrony obszarowej, czyli chroniono konkretne miejsca lub obszary, na przykład parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, lub zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Pozostałe formy ochrony to pomniki przyrody, dotyczą one tylko pojedynczych tworów przyrody lub też skupisk pomników przyrody oraz dotyczą ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Każda forma ochrony charakteryzowała się różnymi celami oraz tym, że miała inny reżim ochronny, a zatem i różne ograniczenia były wprowadzane w stosunku do objętych ochroną obszarów czy objętych ochroną obiektów. Przystąpienie Polski do UE, wymusiło na Polsce włączenie ustaleń prawa europejskiego, także tych, które dotyczą ochrony przyrody do polskiego prawodawstwa. Głównie ustalenia te dotyczyły Europejskiej ekologicznej sieci o nazwie Natura 2000, która jest dyrektywą ptasią i siedliskową. Dlatego też w wyniku przystąpienia do Wspólnot Europejskich w 2004 roku uchwalono w Polsce nową Ustawę o ochronie przyrody, która obejmuje obecnie dziesięć form ochrony przyrody oraz wpisuje obszary Natura 2000 do ochrony obszarowej. Obszary Natura 2000 zajmują ok. 9% powierzchni naszego kraju, i powodują, że ochrona obszarowa w dużym stopniu nakłada się na pozostałe formy ochrony. Inne formy ochrony przyrody obejmują wszystkie parki narodowe, które mają status obszaru Natura 2000, oraz obejmują wiele rezerwatów i parków krajobrazowych, a także części obszarów chronionego krajobrazu. Często pojawia się na tym etapie pytanie, jaki jest cel wprowadzania sieci Natura 2000 na obszary, które wcześniej były już chronione? Mianowicie celem ochrony przyrody na terenie Polski jest to, by utrzymać na chronionym obszarze naturalne procesy przyrodnicze i utrzymać stabilność ekosystemów, oraz zachować różnorodność biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów poprzez kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, czyli ucznia człowieka ekologii i ochrony środowiska a także celem ochrony przyrody jest przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody, przez co zmniejsza się zatrucie środowiska na naszej planecie. Najważniejszym składnikiem, jaki jest wymieniony w systemie ochrony przyrody jest park narodowy. Według Ustawy o ochronie przyrody jest to obszar, który wyróżnia się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, a także społecznymi, kulturowymi oraz edukacyjnymi, musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1000 ha.

Tagi: Polska,przyroda,środowisko | Podział strony