Segregowanie śmieci - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Kto wie, czy w przyszłości nie zaczniemy utylizować śmieci w sposób, którego wcześniej nigdy nie praktykowano. Możliwe, iż zaczniemy szu…

  • Ekologia jest nauką o współzależnościach między organizmami i środowiskiem je otaczającym. Temat ekologii jest ostatnimi czasy bardzo na…

  • Problem zanieczyszczenia środowiska jest też widoczny w stanie jezior, rzek i dopływów. Rzeki niejednokrotnie przeistaczają się pędzące …

Segregowanie śmieci

Środowisko Coraz bardziej modne i co najważniejsze zgodne z trendami ekologii jest segregowanie śmieci. Inaczej zwane recyklingiem stało się jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska. Cel recyklingu to ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów, a co za tym idzie zmniejszenie zatrucia środowiska. Powstało nawet uregulowanie prawne dotyczące segregacji śmieci jest to ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, opisująca recykling, jako odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w wyniku procesu produkcyjnego, a jego celem jest uzyskanie substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, co powoduje zmniejszoną ilość zbędnych śmieci na naszej planecie. Zasadą działania recyklingu jest to, że maksymalizuje się ponowne wykorzystanie tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, chroni to w rezultacie surowce naturalne służące do ich wytworzenia oraz surowce, które służą do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach, jako produkowanie dóbr oraz późniejsze powstawanie z nich odpadów. Recykling jest to wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, które w rezultacie sprzyjają produkcji materiałów, które podlegają odzyskaniu oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr, czyli dbanie o zachowania ekologiczne. Ale to również szereg innych elementów, które muszą zaistnieć, by recykling mógł się odbyć ważna jest, zatem odpowiednia polityka ustawodawcza państwa, która będzie sprzyjać recyklingowi, istotne znaczenie ma również rozwój technologii przetwarzania odpadów, chodzi tu głównie o wykorzystanie jak największej ich części, konieczne jest również projektowanie dóbr w pierwszym etapie ich produkcji z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling, a także dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co z kolei upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów. Ważną sprawą jest również takie projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów odbywało się w sposób maksymalnie ułatwiony, oraz projektowanie dóbr w taki sposób, aby nadawały się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub ewentualnie przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej. Ważny dla zmniejszenia zatrucia środowiska w tym zakresie jest również system oznaczania, dotyczy on zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, ułatwia to później ich rozpoznawanie i segregację odpadów. Dla ochrony środowiska niezwykle ważna jest edukacja ekologiczna społeczeństw oraz promowanie zachowań ekologicznych, a także logistyka sortowania i gromadzenia zużytych odpadów oraz ich elementów składowych, no i oczywiście przetwarzanie odpadów i następnie odzyskiwanie z nich surowców. Segregacja odpadów stała się sprawą opłacalną, z USA na przykład dochody z recyclingu sięgają rocznie nawet 2.981 milionów dolarów. Odnotowuje się ponadto ciągły wzrost tej opłacalności o 7% rocznie.

Tagi: odpad,materiał,recykling | Podział strony