- Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Naukowcy przewidują, że za pól wieku emisja spalin będzie czterokrotnie wyższa, niż jest obecnie. Wiemy także, że mieszkańcy tych dużych…

  • Planeta Ziemia jest jedynym miejscem w którym wszystko jest zespolone i harmonijnie dobrane. Zarówno założenia jaki i klimat odpowiadają…

  • Namawianie ludności dużych miast, aby przesiedli się ze swoich prywatnych samochodów do ekologicznych pojazdów, zasilanych biogazem może…

Środowisko Jak co pół roku do końca stycznia 2010 r., jeżeli jesteś podmiotem korzystającym gospodarczo ze środowiska, jesteś zobowiązany do tego, by składać zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Rozliczenie za I półrocze 2010 r. należy przedłożyć właściwemu marszałkowi województwa oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Rozliczając się należy pamiętać jednak, że od 1 stycznia 2009 r. istotnie zmienił się sposób, w jaki rozlicza się zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych z mobilnych źródeł emisji. W 2010 roku należy nie tylko uwzględnić nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, ale również zmiany, jakie zostały wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów. Zestawienie musi być sporządzone na nowym wzorze, został on wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 czerwca 2009 r. Niestety stosowane dotychczas schematy obliczeń stały się już nieaktualne i nie można z nich korzystać. Sprawozdanie musi być wypełnione na nowo, nie tylko ze zmienioną stawką, ale i z nowymi, niekiedy dość pracochłonnymi wzorami. Zmiany te zauważalne są w nowym wzorze rozliczeń jest to wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz zawierający informacje o wysokości należnych opłat dotyczących rozliczenia wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych. We wzorze tym wyszczególnione zostały nowe rodzaje paliwa w tym sprzężony gaz ziemny w tym biometan oraz biodiesel, wprowadzono w nim również podział samochodów osobowych z uwzględnieniem norm EURO. Dodatkową zmianą w wykazie jest wprowadzona rozbudowana skala podziału samochodów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 Mg, oraz rozbudowany podział silników w maszynach roboczych gdzie zajęto się wprowadzeniem nowych kategorii, w tym np. silnika w pojazdach szynowych czy motorowerach. Nowe obowiązujące stawki i zasady obliczeń znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z 14 października 2008 r. Są to stawki przyczyniające się znacznie do ochrony środowiska na naszej planecie. W rozporządzeniu RM znajdują się informację na temat rozliczania nowych paliw, charakteryzują się one podejściem bardziej ekologicznym. Nowe paliwa, uwzględnione w Rozporządzeniu to benzyna silnikowa BS (0,755 kg/l) dotyczy to także benzyny silnikowej z zawartością bioetanolu do 10% masy. W przypadku, gdy stosuje się benzynę o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach, które są fabrycznie przystosowane do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową obliczamy na podstawie zawartego w Rozporządzeniu wzoru. Możną również przy stosowaniu wzoru określić wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu, które wpływają na znaczne zatrucie środowiska, a są to: dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, dwutlenek węgla, metan, ołów, oraz podtlenek azotu, pyły i sadza, węglowodory pierścieniowe, i na końcu aromatyczne i ich pochodne.

Tagi: środowisko,pojazd,emisja | Podział strony