Skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Ważne jest, by wiedzieć, że procentowa zawartość głównych składników powietrza nie ulega zmianie na wysokości od poziomu morza aż do wys…

  • Ochrona środowiska jest to kwestia naprawdę bardzo ważna dla świata, ponieważ w przeciwnym przypadku jeżeli nie będziemy o nią należycie…

  • Problemem dużych aglomeracji miejskich jest problem żywności oraz wody. Mega miasta są niczym olbrzymie studnie bez dna, które nie sposó…

Skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego

Środowisko Działalność człowieka sprawia, że środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Każdego dnia do wód, gleby oraz powietrza przedostaje się ogromna liczba szkodliwych substancji. Główne źródła informacji to przemysł, wysoko rozwinięte miasta, transport, rolnictwo. Działalność człowieka zagraża całej ziemi: hydrosferze, litosferze, roślinom, zwierzętom oraz glebie. Zanieczyszczenia przemysłowe biorą duży udział w degradacji naturalnego środowiska. Przemysł hutniczy, energetyczny, chemiczny oraz górniczy wiąże się z emitowaniem dużych ilości gazów i pyłów, ścieków i odpadów poprodukcyjnych. Zanieczyszczenia powietrza powodują dwutlenek siarki, tlenek azotu. Emisja tych gazów powoduje powstawanie kwaśnych deszczy. Dwutlenek węgla oraz metan powoduje zanieczyszczanie atmosfery gazami cieplarnianymi. Kwaśne deszcze powstają na skutek spalania węgla brunatnego, który w powietrzu rozprzestrzenia dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. Związki te reagują z wodą w chmurach, wytwarzając w ten sposób żrące roztwory kwasowe. W ten sposób powstają kwaśne deszcze oraz mgły, które przyczyniają się do degradacji roślinności. Skutki zanieczyszczenia środowiska powodują nie tylko szkodliwość dla środowiska naturalnego, ale i dla człowieka. Trucie przyrody przez człowieka nie pozostaje bez echa, ponieważ przyroda zwraca to co szkodliwe człowiekowi. Pod wpływem opadów deszczu nie zabezpieczone powodują znaczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleby. To ma wpływ na zniekształcenie naturalnego środowiska, a przemysł ma bezpośredni wpływ na człowieka, poprzez uciążliwy hałas, oraz szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Świadomość ludzi na temat szkodliwość ich działania i możliwe skutki zanieczyszczenia środowiska są coraz znaczniejsze, dlatego w ostatnich latach są próby zminimalizowania emisji zanieczyszczeń przemysłowych. Nowoczesne technologie, promocja ekologicznego trybu życia, stosowanie urządzeń ochronnych powoduje zmniejszenie zanieczyszczeń, choć w dużych aglomeracjach miejskich nadal jest trudno mówić o jakiejkolwiek ochronie środowiska. Mówiąc o negatywnym wpływie na środowisko nie można pominąć zanieczyszczeń komunalnych, które mają bezpośredni wpływ na przyrodę. Ogromne ilości śmieci i ścieków składa się na ogromnych wysypiskach, znajdują się w każdym mieście, gminie i przy domowych ogródkach. Człowiek poprzez komunikacje samochodową, bierze udział w wytwarzaniu spalin samochodowych, zawierają wiele szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowodory, toksyczny ołów. Środki transportu są źródłem hałasu, dlatego w miastach buduje się ekrany akustyczne, które mają chronić przed hałasem spowodowanym dużym natężeniem ruchu samochodowego. Niektóre regiony polski ze względu na dużą emisję zanieczyszczeń uznano za obszary klęski ekologicznej, przede wszystkim należy do nich Śląsk. Wyróżniono też obszary ekologicznego zagrożenia. Zanieczyszczenia środowiska naturalnego ma wpływ na zdrowie ludzi, działa negatywnie, powoduje nowotwory, choroby układu oddechowego. Ochrona środowiska jest kosztowna, wymiana sprzętów, pilnowanie tego, aby zanieczyszczenia dużych przedsiębiorstw trafiały w odpowiednie miejsca, a nie do rzek, na wysypiska dzikie. Wszystko to kosztuje, dlatego każdy człowiek powinien sam w miarę możliwości ograniczyć ilość śmieci.

Tagi: człowiek,przemysł,azot | Podział strony