Wsparcie przemysłu produkującego urządzenia odnawialnych Źródeł energii - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Dzięki temu, że w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku naprawdę w znaczny sposób wzrosła świadomość społeczna dotyczące tematu ja…

  • Wyeliminowanie chemicznych zanieczyszczeń często przerasta ludzkie możliwości. Władze też nie są wstanie dopilnować aby potencjalni truc…

  • Na stan zdrowia człowieka mają wpływ zmieniające się warunki środowiskowe. W dzisiejszych czasach bardzo ważna dla człowieka jest egzyst…

Wsparcie przemysłu produkującego urządzenia odnawialnych Źródeł energii

Środowisko Na wsparcie tego przemysłu przeznacza się w latach 2007-2013 ponad 91 milionów euro. Pieniądze te są dostępne w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii, który jest jednym z działań Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym zajmuje się również dywersyfikacją źródeł energii finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem jest zwiększanie troski społeczeństw o ochronę środowiska. Jego zadaniem jest również dofinansowanie projektów budowy zakładów, które zajmują się produkcją urządzeń do wytwarzania odnawialnych źródeł energii. Unijne dotacje w ramach tego działania mogą uzyskać wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy chcą budować nowoczesne linie technologiczne, a także ci, którzy wytwarzają urządzenia do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wskazujących rozwiązania ekologiczne oraz producentów biopaliw i biokomponentów, które w mniejszym stopniu wpływają na zatrucie środowiska. Inwestorzy będą mogli również zająć się finansowaniem budowy zakładów produkujących urządzenia, służące do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, wody, lub też biogazu i biomasy lub energii cieplnej, z jednoczesnym wykorzystywaniu energii słonecznej, geotermalnej lub biomasy, mającej zbawienny wpływ na naszą planetę. Ostatnią kategorią zakładów, które mogą uzyskać unijne wsparcie, są, takie przedsiębiorstwa, które wytwarzają urządzenia do produkcji biopaliw i biokomponentów. Aby móc ubiegać się o dotacje w ramach Działania 10.3 trzeba stworzyć projekt o wartości przekraczającej 20 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi jednak 30 proc. Wydatków uznanych za kwalifikowane, jednak nie może być to więcej niż 30 mln zł. Wybór projektów odbywa się w konkursie zamkniętym organizowanym przez Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. Procedura oceny wniosków jest z kolei dwustopniowa, co pozwala wnioskodawcy dokładnie przygotować projekt. W pierwszym etapie oceny wszystkie wnioski oceniane są pod kątem spełnienia kryteriów zarówno formalnych jak i merytorycznych I stopnia, a opiera się to o niepełną dokumentację projektową. Następnie w przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca będzie miał rok na to, by uzupełnić dokumentację i poddać się ostatecznej ocenie pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia. Pozytywny wynik drugiego etapu oznacza, że przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie realizacji projektu, który musi spełniać warunki przede wszystkim wzmożonej ochrony środowiska i warunki ekologiczne. Uzyskane środki z Unii Europejskiej mają charakter pomocy bezzwrotnej. Jednocześnie fundusze na innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych Źródeł energii można pozyskać również z innego programu- z Programu Innowacyjna Gospodarka. Natomiast mniejsze projekty produkcji biopaliw i biokomponentów można sfinansować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub w ramach niektórych Regionalnych Programów Operacyjnych. Informacji na temat zasad aplikacji o środki, oraz kryteriów, jakie brane SA pod uwagę w wyborze projektów czy też terminów konkursów najlepiej szukać w instytucjach wdrażających odpowiedzialnych za dystrybucję funduszy. Każda z takich instytucji posiada swoją stronę internetową, na której umieszczone SA również niezbędne do aplikacji dokumenty.

Tagi: energia,produkcja,projekt | Podział strony