Czy powietrze jest zanieczyszczone - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Firmy motoryzacyjne są coraz bliższe produkcji masowej pojazdów, zasilanych ogniwami wodorowymi, co może napawać optymizmem. Pozostanie …

  • Z reguły termin ekologia jest dla większości ludzi pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Nie kojarzy się on z żadnym konstruktywnym działaniem …

  • To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmn…

Czy powietrze jest zanieczyszczone

Środowisko Ważne jest, by wiedzieć, że procentowa zawartość głównych składników powietrza nie ulega zmianie na wysokości od poziomu morza aż do wysokości osiemdziesięciu kilometrów nad powierzchnią Ziemi. W tym wypadku są wyjątki, są to mianowicie para wodna i aerozole atmosferyczne, które występują głównie w warstwach powietrza znajdujących się bliżej powierzchni Ziemi. Połowa natomiast zawartej w atmosferze pary wodnej występuje poniżej wysokości półtora kilometra. Natomiast powyżej wysokości 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego skład zmienia się w wyniku różnych procesów, jakie zachodzą pod wpływem krótkofalowego promieniowania słonecznego a także promieniowania kosmicznego. Takie procesy to dysocjacja cząsteczek, jonizacja cząsteczek i atomów oraz reakcja fotochemiczna. Powietrze wywiera ciśnienie na powierzchnię Ziemi, ale nie tylko ciśnienie jest wywierane również na przedmioty w nim się znajdujące, nazywa się to ciśnieniem atmosferycznym. Stanowi ono ośrodek, do przebiegania najważniejszych procesów życiowych organizmów, którymi są procesy utleniania i spalania. Jest też surowcem głównie dla przemysłu azotowego, a także ma zastosowanie, jako środek przenoszący ciepło lub zajmujący się przenoszeniem masy w procesach ogrzewania, chłodzenia, suszenia, nawilżania. Natomiast sprężone powietrze porusza maszyny pneumatyczne. Wiemy już, co to jest powietrze, lecz czy wymaga ono procesów związanych z ochroną środowiska tak głośno wykrzykiwanych przez zwolenników ekologii i ekologicznego podejścia do życia na naszej planecie. Otóż zanieczyszczeniami powietrza są gazy, ciecze oraz ciała stałe obecne w powietrzu, ale niebędące jego naturalnymi składnikami, lub też są nimi substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń powietrza należą gazy i pary związków chemicznych, którymi są tlenki węgla, oraz tlenki siarki i azotu, a także związki amoniaku, fluoru, węglowodorów , a także ich chlorowych pochodnych i fenole, zanieczyszczeniami są również cząstki stałe nieorganiczne i organiczne, do których należą między innymi popioły lotne, sadza, pyły powstające przy produkcji cementu, pyły metalurgiczne, związki ołowiu, związki miedzi, związki chromu i kadmu oraz innych metali ciężkich, do zanieczyszczeń powietrza zaliczamy również mikroorganizmy, a wśród nich wirusy, bakterie i grzyby, oraz kropelki cieczy, takich jak kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Wszystkie te zanieczyszczenia stanowią dość duże zatrucie środowiska na naszej planecie. Jeżeli chcemy zbadać wartość emisji zanieczyszczeń to wówczas bierzemy ilość zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery w jednostce czasu, wyrażoną w g/s, kg/h lub t/rok. Jednym z najczęściej występujących związków wywołujących zatrucie środowiska są związki siarki, a zanieczyszczenia atmosfery powodują wówczas gazowe związki siarki, którymi są SO2, SO3, H2S, oraz kwas siarkowy H2SO4 i siarczany różnych metali. Najbardziej rozpowszechniony jest dwutlenek siarki.

Tagi: proces,zanieczyszczenie,powietrze | Podział strony